AV & KLANTENINFORMATIE

Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Plaats van bevoegdheid
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Anakena GmbH & Co. KG (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. De opname van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail aan de verkoper doen toekomen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/gebruikersovereenkomst-volledig of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van het contract door de Verkoper na het sluiten van het contract opgeslagen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de Klant overgemaakt, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.7 Er zijn verschillende talen beschikbaar voor het afsluiten van het contract. De specifieke taalkeuze wordt weergegeven in de online shop.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst hun woonplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) zal/zullen aan de klant worden meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van het contract, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als een via de betalingsservice "PayPal" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling via PayPal verwerkt, waarbij PayPal voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders. Als de Verkoper ook betalingswijzen via PayPal aanbiedt waarbij hij voorschotten aan de Klant betaalt (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), cedeert hij zijn betalingsvordering aan PayPal of aan de betalingsdienstaanbieder die door PayPal is aangesteld en specifiek aan de Klant is genoemd. Alvorens de cessieverklaring van de verkoper te accepteren, voert PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij een negatief controleresultaat de klant de geselecteerde betaalmethode te weigeren. Als de gekozen betalingsmethode wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingstermijnen betalen. In dit geval kan hij alleen betalen aan PayPal of de betalingsdienstaanbieder die door PayPal is aangesteld met een schulddelgend effect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van de vordering.

4.6 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT" betaalmethode is beschikbaar voor de klant op het internet onder https://www.klarna.com/onmiddellijk/ op te halen.

4.7 Als een betalingsmethode wordt geselecteerd die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Stripe", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De afzonderlijke betalingsmethoden die via Stripe worden aangeboden, worden in de online shop van de verkoper aan de klant meegedeeld. Stripe kan andere betalingsdiensten gebruiken voor het verwerken van betalingen, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over Stripe is beschikbaar op het volgende internetadres https://stripe.com/en beschikbaar.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper het goed heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht geeft om de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet van tevoren aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke eigenhandige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de leverancier met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingsovereenkomst heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen het volgende:

7.1 Als de cliënt handelt als een ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.2 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid en de verkorting van de termijnen zijn niet van toepassing op

 • voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die volgens hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.3 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor elk wettelijk recht van regres onverlet.

7.4 Indien de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.5 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Toepasselijk recht

8.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

8.2 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en afleveradres zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

9) Bevoegdheid

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de Verkoper echter in ieder geval het recht een vordering in te stellen bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.