ANNULERINGSBELEID

A. Annuleringsvoorwaarden

Inleiding

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Anakena GmbH & Co. KG, Ulrich-Corti-Str. 10, 81249 München, Duitsland, Tel.: +49 (0)89 32309601, E-mail: info@anakena.de) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

U kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring downloaden van onze website https://anakena.de/annuleringsvoorwaarden/ elektronisch in te vullen en in te dienen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons of aan PELA Fulfillment UG, Liebigstr. 5 85551 Kirchheim, Duitsland, terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst hun woonplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

Algemene opmerkingen

1) Vermijd a.u.b. beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer beschikt over de originele verpakking, gelieve deze dan afdoende te beschermen tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet vrachtafhalend naar ons terug.
3) Er zij op gewezen dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Intrekkingsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

Anakena GmbH & Co. KG
Ulrich Corti Str. 10
81249 München
Duitsland

E-mail: info@anakena.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.